Набавка услуга; ЈНМВ 1219/2017- ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА

Дана 25. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 23. новембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9225/3 од 23. новембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА
ОРН:71353200
Рок за достављање понуда: 06. децембар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 06. децембар 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje
1219 2017 JNMV Konkursna dokumentacija Termovizijsko snimanje

Leave a Reply