Одлука о додели уговора; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за; Партија IV Сервис циркулационих пумпи ”Imp”

Дана 21. новембар 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности  по партијама
ЈНМВ ПП 122/2017 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 50530000
Партија I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке услуга по партијама за;
Партија IV Сервис циркулационих пумпи  ”Imp”
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
Флукс доо, Ужице, Сарића Осоје бб, ПИБ: 101503887
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Partija 4 Servis cirk pumpi

Leave a Reply