Обавештење о покретању преговарачког поступка; ЈНОП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ за; Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 16. октобра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија II  -Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка и обавештења за; Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало,
на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, објављујемо обавештење о покретању преговарачког поступка у складу са Чланом 36. Став 1. Тачка 1. Закона у прилогу:
Obavestenje o pokretanju postupka PP

Leave a Reply