Обавештење о обустави поступка; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за Партија III- Сервис циркулационих пумпи ”Sever”

Дана 13. октобра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; 122/2017 ЈНМВ ПП, ОРН: 50530000
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
Партија
I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка за Партија III           Сервис циркулационих пумпи ”Sever”, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, како се нису стекли услови односно није прибављена ниједна прихватљива понуда понуђача, објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka Partija 3

Leave a Reply