Одлука о обустави поступка; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ за Партија III Набавка арматуре-запорне и остало

Дана 02. новембра 2017. године, након спроведеног поновног отвореног поступка набавке добара по партијама: ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000 Партија II  Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање Партија III Набавка арматуре – запорне и остало oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга за; Партија III Набавка арматуре – запорне и остало прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда. Одлука о обустави поступка у прилогу: Odluka o obustavi Nabavka armature Partija 3

Leave a Reply