Одлука о обустави поступка; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за Партија III-Сервис циркулационих пумпи ”Sever”

Дана 01. новембра 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности по партијама
ЈНМВ ПП 122/2017
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија
I     Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II   Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV  Сервис циркулационих пумпи – Imp
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга за; Партија III Сервис циркулационих пумпи ”Sever”
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Одлука о обустави поступка у прилогу:
Partija 3 Servis pumpi Odluka o obustavi postupka

Leave a Reply