Одлука о обустави поступка; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за Партија III-Сервис циркулационих пумпи ”Sever”

Дана 01. новембра 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности по партијама ЈНМВ ПП 122/2017 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА ОРН: 50530000 Партија I     Сервис циркулационих пумпи – Wilo Партија II   Сервис циркулационих пумпи – Grundfos Партија III Сервис циркулационих пумпи – Sever Партија IV  Сервис циркулационих пумпи – Imp oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга за; Партија III Сервис циркулационих пумпи ”Sever” прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда. Одлука о обустави поступка у прилогу: Partija 3 Servis pumpi Odluka o obustavi postupka

Leave a Reply