Одлука о додели уговора; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА за; Партија II Сервис циркулационих пумпи ”Grundfos”

Дана 01. новембар 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга у поступку јавне набавке мале вредности  по партијама ЈНМВ ПП 122/2017 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА, ОРН: 50530000 Партија I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo Партија II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos Партија III           Сервис циркулационих пумпи – Sever Партија IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке услуга по партијама за; Партија II Сервис циркулационих пумпи ”Grundfos” прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: Елмот доо из Пожаревца, Косовска 78, ПИБ: 106450887 Одлука о додели уговора у прилогу: Partija 2 Servis pumpi Odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply