Обавештење о потписаном уговору; Превоз материјала из магацина на локацију – за потребе ЈПТ

Дана 25. октобра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности-наруџбеницом ЈНМВ Н 221/2017
Превоз материјала из магацина на локацију – за потребе ЈПТ
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Пожаревац коп СЗР, Пожаревац, Лучица, село Лучица бб, ПИБ: 102322597, МБ: 50136213
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply