Одлука о додели уговора: ЈНМВ Н 221/2017 Превоз материјала из магацина на локацију

Дана 20. октобра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 221/2017- Превоз материјала из магацина на локацију
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу: Пожаревац коп СЗР, Пожаревац, Лучица, село Лучица бб, ПИБ: 102322597, МБ: 50136213
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели Уговора ЈНМВ Н 221 2017 Превоз материјала

Leave a Reply