Додатно појашњење; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 12. октобра 2017. године, заведеном под бројем 8677 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка услуга:         СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА ОРН: 50530000
Партија
I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;Odgovor и pojasnjenje

Leave a Reply