Набавка услуга; ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ИЗ МАГАЦИНА НА ЛОКАЦИЈУ

Дана 04. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности-наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 06. октобра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8236/3 од 06. октобра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Превоз материјала из магацина на локацију
ОРН: 60180000
Рок за достављање понуда: 17. октобра 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда превоз материјала221 2017 JNMV Конкурсна документација Превоз материјала

Leave a Reply