Измена конкурсне документације; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000 за; Партија II Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање Партија III Набавка арматуре – запорне и остало

Комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца извршила је измену и допуну конкурсне документације у поновном поступку јавне набавке по партијама и исту објављује у складу са Чланом 63. Став 1. ЗЈН.
Рок за достављање понуда и отварање остају непромењени:
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (ДАТУМ И ВРЕМЕ) :
17. октобар 2017. године, до 9 сати
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА (ДАТУМ И ВРЕМЕ):
17. октобар 2017. године   у 10 сати
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија
II – Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III – Набавка арматуре – запорне и остало
Измењена и допуњена конкурна документација у прилогу: Број: 1112 2017 Izmenjena KD u ponovnom postupku Nabavka ventila po partijama

Leave a Reply