Обавештење о потписаном уговору за: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ-Партија I Набавка арматуре – секциона

Дана 15. септембра 2017. године по спроведеном отвореном поступку јавне набавке по партијама  ЈНОП ПП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија
I   Набавка арматуре – секциона
Партија
II  Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III Набавка арматуре – запорне и остало
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за Партија I   Набавка арматуре – секциона
са понуђачем;
ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514 Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavest o zaklj Ugovora Partija 1

Leave a Reply