Обавештење о обустави поступка; ЈНОП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ за; Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 13. септембра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија I    -Набавка арматуре – секциона
Партија II  -Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка за Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, како се нису стекли услови односно није прибављена ниједна прихватљива понуда понуђача, објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka Partija 3

Leave a Reply