Набaвка добара у отвореном поновном поступку по партијама; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ – РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

Дана 13. септембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама у поновном отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 13. септембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 7444/3 од 13. септембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
ОРН: 44163000
Партија II            Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III           Набавка арматуре – запорне и остало
Рок за достављање понуда: 17. октобар 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 17. октобра 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу;
ЈНОП ПП 1112/2017 Poziv za dostavljenje ponuda u ponovnom postupku
ЈНОП ПП 1112 017 U ponovnom postupku Nabavka ventila po partijama

Leave a Reply