Обавештење о обустављеном поступку; МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА ( ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)

Дана 01. септембра 2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; ЈНОП 1331/2017 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА ( ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК),
а након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда, како се нису стекли услови односно није прибављена ниједна прихватљива понуда понуђача, објављујемо обавештење у прилогу: Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply