Одлука о додели уговора; Набавка арматуре – ручне запорне, регулационе и секционе по партијама Партија I Набавка арматуре – секциона

Дана 29. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама ЈНОП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000
Партија
I     Набавка арматуре – секциона
Партија
II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III  Набавка арматуре – запорне и остало
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора у  поступку јавне набавке добара по партијама за;
Партија I     Набавка арматуре – секциона,
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу:
ПД Мис систем доо из Ченеја, Међународни пут 83, ПИБ:100453514.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Ventili Partija 1

Leave a Reply