Одлука о обустави поступка; Набавка арматуре – ручне запорне, регулационе и секционе по партијама Партија II Набавка арматуре – сигурносне и арматура за одваздушивање

Дана 28. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке добара у отвореном поступку по партијама ЈНОП 1112/2017
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија
I     Набавка арматуре – секциона
Партија
II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III  Набавка арматуре – запорне и остало
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке добара за
Партија II   Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање 
прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда.
Одлука о обустави поступка у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Ventili Partija 2

Leave a Reply