Одлука о обустави поступка; ЈНОП 1331/2017 Машински и грађевински радови на замени примарног цевовода ( хотел Дунав и ПИК)

Дана 25. августа 2017. године, након спроведеног поступка јавне набавке радова у отвореном поступку ЈНОП 1331/2017  Машински и грађевински радови на замени примарног цевовода ( хотел Дунав и ПИК), oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка јавне набавке радова, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о Обустави поступка јер нису испуњени услови за потписивање уговора односно није прибављена ниједна прихватљива понуда. Понуду за учешће је доставила група понуђача:
Welding SZR, V.Plana, Despota Stefana 42, ПИБ:102658445,
у заједничкој понуди са члановима групе понуђача;
Max-in-line doo, Mladenovac, Vardarska 39, ПИБ:106380751
Пожаревац коп СЗР, Пожаревац, Лучица бб, ПИБ:102322597
Одлука о обустави поступка у прилогу: Одлука о обустави поступка

Leave a Reply