Одлука о додели уговора; ЈНМВ Н 2111/2017 Набавка техничких гасова по партијама, Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 10. августа 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 2111/2017 Број ЈНМВ Н 2111/2017 – Набавка техничких гасова по партијама,
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
За Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:  Messer Tehnogas ad, Beograd, Banjički put bb, PIB:100002942
Одлука о додели у прилогу:
Odluka o dodeli ugovora Acetilen Kiseonik

Leave a Reply