ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  у циљу закључеља оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JN OP OS 1.1.13 2017 ODLUKA O ZAKLJUČENJU CEVI

Leave a Reply