Додатно појашњење у поступку; ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 20. јула 2017. године, заведеном под бројем 5000 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЗА
Партија
I – Набавка арматуре – секциона
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Oдговор и појашњење Партија 1

Leave a Reply