Набавка добара по партијама;Број ЈНМВ Н 2111/2017 – НАБАВКА ТЕХНИЧКИХ ГАСОВА – Партија I Набавка Кисеоника и Ацетилена

Дана 20. јула 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 20. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4967/3 од 20. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Број ЈНМВ Н 2111/2017 – Набавка техничких гасова по партијама
Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Партија II – Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе – ЈПТ
За Партија I – Набавка Кисеоника и Ацетилена
Рок за достављање понуда: 31. јул 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Измењен позив за достављање понуда
ЈНМВ Н 2111/2017 Измењена конкурсна документација наруџбеницом Набвка Ацетилена и кисеоника

Leave a Reply