Набaвка добара у отвореном поступку по партијама; 1112/2017 ЈНОП ПП НАБАВКА АРМАТУРЕ – РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

Дана 26. јуна 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 19. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4398/3 од 19. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП ПП 1112/2017 НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ
ОРН: 44163000
Партија
I             Набавка арматуре – секциона
Партија
II            Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија III           Набавка арматуре – запорне и остало
Рок за достављање понуда: 22. августа 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 22. августа 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација по партијама Набавка арматуре

Leave a Reply