ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС), на основу којег је извршена измена конкурсне документације и продужен је рок за достављање понуда.
Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  у циљу закључења оквирног споразума.

Можете преузети овде  ЈН ОП ОС 1.1.13 217-2 Појашњење 1 JNOP OS 1.1.13 2017-2 IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNOP OS 1.1.13 2017-2 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.

Leave a Reply