1331/2017 Набавка радова: МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)

Дана 26. јуна 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова машинско-грађевинских у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 06. јула 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 4397/3 од 06. јула 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 1331/2017 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ЦЕВОВОДА(ХОТЕЛ ДУНАВ И ПИК)
Рок за достављање понуда: 08. августа 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 08. августа 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
1331/2017 JNОП Poziv za dostavljenje ponuda
1331/2017 JNOP Konkursna dokumentacija Dunav PIK

Leave a Reply