ЈНМВ 1.1.8/2017 Набавка рачунарске опреме по Партијама, Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме,Позив и конкурсна документација