Обавештење о потписаном уговору; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА Партија 1

Дана 21. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности по партијама  ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја – Партија 1,
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем,
ПД Елмот доо, Пожаревац, Косовска бр. 78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Објављујемо обавештење у прилогу:
Обавештење о додели уговора Набавка алата и уређаја Партија – 1

Leave a Reply