Одлука о додели уговора; НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА – Партија I

Дана 15. јуна 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке добара у поступку јавне набавке мале вредности по партијама- Партија 1 ЈНМВ 112/2017 Набавка алата и уређаја-Партија 1, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Елмот доо, Пожараевац, Косовска бр.78, ПИБ: 106450887; МБ: 20604255
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели уговора: Набавка алата и уређаја Партија I

Leave a Reply