ЈНОП 134/2017 Одлука о додели уговора; Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца

Дана 19. мај 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке радова у отвореном поступку набавке радова. ЈНОП 134/2017 Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
СЗР Пожаревац коп, Пожаревац, Лучица , ПИБ: 102322597;  МБ: 50136213
Одлука о додели у прилогу: Одлука о додели уговора

Leave a Reply