1329/2017 ЈНОП Набавка радова: САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА

Дана 25. априла 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 09. маја 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2986/3 од 08. маја 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 1329/2017 САНАЦИЈА ЧВРСТИХ ТАЧАКА
Рок за достављање понуда: 08. јун 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 08. јуна 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда: 1329/2017 ЈНОП Санација чврстих тачака
Конкурсна документација; 1329/2017 ЈНОП Санација чврстих тачака

Leave a Reply