додатне информације и појашњење у поступку ЈН: ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 04. маја 2017. године, заведеном под бројем 2912 од стране Наручиоца а све у вези са предметном јавном набавком;
ЈНОП 134/2017 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;
Одговор, додатне информације и појашњење у вези припреме конкурсне документације

Leave a Reply