ЈНМВ 1328/2017 Одлука о додели уговора; Санација ревизионих комора

Дана 21. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1328/2017 Санација ревизионих комора, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Јадран доо, Београд, Корнатска бр.2, ПИБ: 100206540; МБ:07032358
Одлука о додели у прилогу:
Одлука о додели Уговора; Санација ревизионих комора

Leave a Reply