ЈНМВ Н 212/2017 Обавештење о донетој одлуци о додели Уговора

Дана 11. априла 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, прихватајући предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци о додели уговора понуђачу:
ПД Сигма ТМ доо, Пожаревац, Кнеза Лазара бр.2 ПИБ: 101975164, МБ: 06948235
Одлука о додели у прилогу:
ЈНМВ Н 212/2017; Одлука о додели уговора; Ситан потрошни материјал за потребе ЈПТ

Leave a Reply