ЈНОП 134/2017 НАБАВКА; ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Дана 28. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова-грађевинских у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. априла 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1916/3 од 10. априла 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
ЈНОП 134/2017
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП И ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Рок за достављање понуда: 16. мај 2017. године до 09 сати.
Отварање понуда, јавно од стране комисије: 16. маја 2017. године од 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
ЈНОП 134/2017 Позив за достављање понуда; Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца
ЈНОП 134/2017 Конкурсна док.; Набавка грађевинских радова на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца

Leave a Reply