ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ

Дана 30. марта 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности-Наруџбеницом у складу са планом ЈН Наручиоца. Дана 30. марта 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 1914/3 од 30. марта 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку; ЈНМВ Н 212/2017 Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ
Рок за достављање понуда: 11. април 2017. године до 10 сати. Позив и конкурсна документација може се преузети у прилогу:
ЈНМВ Н 212 2017 Позив за достављање понуда

ЈНМВ Н 212 2017 Конкурсна; Набавка потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ

Leave a Reply