ЈНМВ 112/2016 Набавка алата и уређаја

Дана 16. јануара 2017. године, донета је
Одлука о обустави поступка јавне набавке;
ЈНМВ 112/2016 – Набавка алата и уређаја
Позив за достављање понуда број 9959/3 и Конкурсна документација објављени су 30. децембра 2016. године на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. Рок за достављање понуда: 10. јануар 2017. године до 9 сати, до наведеног рока није било приспелих понуда понуђача.
На основу наведеног одговорно лице Наручиоца донело је одлуку у прилогу:
Odluka o obustavi postupka Nabavka аlata i uređaja

Leave a Reply