Технички систем

ПРИМАРНА ГРАДСКА МРЕЖА
Примарна градска мрежа топлификационог система у Пожаревцу обухвата: цевовод од завршетка вреловода на улазу у град, па до подстаница као и подстанице са припадајућом опремом. Транспорт вреле воде се остварује циркулационим пумпама у измењивачкопумпној станици (ИПС). Статички притисак и експанзија флуида у примарном систему се остварује диктир пумпама и преструјним вентилом у ИПС. Допуна примарног система се врши кондензатом у ИПС. Евентуално прекорачење дозвољеног притиска је спречено уградњом сигурносних вентила у подстаницама.
Примарна градска мрежа изграђеног конзумног подручја
Примарна градска мрежа обично се посматра у контексту онога што је у датом тренутку изграђено и онога што се на том делу планира.
Примарна градска мрежа изграђеног конзумног подручја града Пожаревца је изведена на два начина:
Магистрални правци крак “0”, забелски крак, крак 1 и крак 2 изграђени су челичним цевима, су изоловани стакленом вуном у облози од.терпапира. Цеви су канално вођене. Компензација топлотних дилатација решена је аксијалним компензаторима и самокомпензатором. Прикључци за потрошаче изведени су у ревизионим коморама у којима су смештени и секциони вентили магистралних праваца и прикључака, као и вентили за одзрачивање или пражњење.
Прикључци су изведени челичним цевима фабрички предизолованим полиуретаном средње густине 80 кг/мЗ у обложеној цеви од тврдог полиуретана. Дужина изграђене примарне мреже је 35 километара. Примарна градска мрежа будућег конзумног подручја
Примарна градска мрежа будућег конзумног подручја Пожаревца, Костолца, Кленовника и Ћириковца изводи се челичним цевима фабрички предизолованим полиуретаном средње густине 80 кг/мЗ у обложној цеви од тврдог полиуретана, за температуре воде 130 степени, са двожичним системом за дојаву цурења.
Компензација топлотних дилатација предвиђена је у складу са трасом и то: самокомпензацијом појединих делова трасе и компензаторима у облику ,У” лира који су преднапрегнути. Цеви се воде бесканално тако што се полажу у ров са слојем жутог песка. Непокретни ослонци су предизоловани као и рачвања цевовода. Ревизија цевовода је местимична, у коморама у којима су смештени и вентили за секционисање, одзрачавање, или пражњење примарне мреже. Пројектна дужина стазе примарне градске мреже будућих корисника је 50 км.

СЕКУНДАРНА ГРАДСКА МРЕЖА
Секундарна градска мрежа обухвата: подстанице са измењивачима топлоте, спољни развод цевовода до објеката и секундарну инсталацију централног грејања објеката. Грејни флуид (вода са параметрима 90/70 степени, ПН 6 бар) се транспортује цевоводом до објеката циркулационим пумпама које надокнађују пад притиска до објекта. У објекту се даља дистрибуција врши преко разделника и сабирника а циркулација грејног флуида се остварује по гранама појединачним циркулационим пумпама. Експанзија грејног флуида се компензује отвореним или затвореним експанзионим посудама у подстаници за све прикључене објекте или појединачно у сваком објекту. Допуна секундарног система и одржавање притиска се врши припремљеном водом из примарног система преко везе остварене у подстаници.