Технички систем

ВРЕЛОВОД КОСТОЛАЦ-ПОЖАРЕВАЦ
Магистрални вреловод КостолацПожаревац служи за транспорт вреле воде (температуре 130/75 степени Целзијуса, притиска НП 16) од измењивачкопумпне станице смештене у погону Термоелектране “Костолац”, до примарне градске мреже у Пожаревцу. Вреловод се састоји од челичних шавних цеви пречника 660,4 х 7,1 мм. На магистралном вреловоду се налазе прикључци за следећа насељена места: Костолац, Кленовник, Ћириковац и Пожаревац. Укупан конзум свих тих потрошача је 315 Мегавата.
За термичку изолацију каналног дела вреловода коришћена је стаклена вуна дебљине 120 мм, за напојну цев и повратну цев од 80 мм, у облози од терпапира.
Други део магистралног вреловода, од темена (Т 17) до градске зоне Пожаревца води се надземно, на ниским армиранобетонским темељима. Дужина тог дела трасе је 8351 м. На местима укрштаја трасе вреловода са путевима цеви се воде подземно кроз непроходне канале.

podstanica1Компензација термичких дилатација на овом делу магистралог вреловода изведена је комбинацијом ,ДЈ” лира са зглобним компензаторима и самокомпензацијом. На местима “ТЈ лира са зглобним компензаторима налазе се колена полупречника кривине Р=1,5 Д. Компензатори су преднапрегнути.
Магистрални вреловод КостолацПожаревац састоји се из два дела. У првом делу, од термоелектране у Костолцу па до изласка из градске зоне Костолца (тачка Т 17) магистрални вреловод се води подземноканално (дужина те трасе је 1632 м).
Компензација термичких дилатација на овом делу магистралног вреловода изводи се аксијалним компензаторима и самокомпензацијом. У циљу смањења топлотних губитака предвиђена је изолација вреловода и то: двослојна  изолација напојне цеви: 60 мм минералне вуне у јастуцима са меркур плетивом и 50 мм полиуретанске пене густине 3540 кг/мЗ у облози од Ал лима или поливинила. једнпослојна изолација повратне цеви од 50 мм полиуретанске пене густине 3540 кг/мЗ у облози од Аллима или поливинила.
Секционисање вреловода извршено је на погодним местима на растојању под 2000 м, помоћу вентила и цеви за одваздушавање. За пражњење магистралног вреловода предвиђени су вентили за пражњење. Приликом пражњења предвиђено је препумпавања воде из цеви која се празни у другу, тако да се вишак воде излива контролисано у ИПС.