Технички систем

ЦЕНТРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА
Централна регулација система даљинског грејања има задатак да топлотну снагу коју извор предаје конзуму прилагоди стварним потребама система. Ове потребе се мењају због промене температуре спољашњег ваздуха. Управо зато се и намеће задатак да се проток и параметри носиоца топлоте мењају у складу са потребама потрошача.
Режим централне регулације система даљинског грејања зависи од више фактора, али најважнији су:
   врста топлотног оптерећења и
   начин повезивања  кућних  инсталација  на мрежу даљинског грејања.4

У случају градова Пожаревац и Костолац топлотно оптерећење је од грејања стамбених и пословних објеката. Кућне топлотне подстанице конципиране су тако да се еластичношћу свога рада прилагођавају променљивим условима у грејаним просторијама, као и у вреловодној мрежи.

СВЕЖА ПАРА
За случај испада из погона (престанка рада) једне или обе реконструисане турбине у Термоелектранама “Костолац А” предвиђен је, у складу са пројектним задатком, такозвани хаварни извор топлотне енергије за грејање мрежне воде. На тај начин се обезбеђује већа стабилност и сигурност снабдевања потрошача топлотом, као и сигурно обезбеђење топлификационог система од замрзавања. Овај извор чине додатни капацитети свеже паре, који се по потреби могу користити за грејање воде у измењивачко пумпној станици. Под изразом “свежа пара” не мисли се у овом случају на пару директно са котлова, већ на пару различитих параметара која није извршила рад у турбини.
У случају већих хаварија, приликом испада из погона сва три котла и обе турбине у ТЕ “Костолац А”, на располагању остаје пара из ТЕ “Костолац Б” у Дрмну, која делимично може да задовољи потребе измењивачкопумпне станице и то у проценту који зависи од спољне температуре, али је довољна за заштиту система од замрзавања у сваком случају.