Закључен уговор о продаји корисног отпада

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за продају корисног отпада по поновљеном позиву објављеном у листу „Реч Народа“ дана 25.09.2018. године, комисија именована решењем директора бр. 5787/2 од 31.08.2018. године:
                                                                     Објављује
Обавештење о закљученом уговору
Назив
: Јавно предузеће – локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА». Трг Радомира Вујовића 2 Пожаревац,12000. Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:www.toplifikacija.rs

Опис:
Продаја старог гвожђа и челичног отпада који се састоји од демонтираних предизолованих и неизолованих челичних цеви са разних локација и осталог челичног отпада
Уговорена вредност без ПДВ: 560.409,60 динара.
Критеријум за доделу уговора: Највиша понуђена цена
Примљен број понуда: Три (3)
Највиша/најнижа понуђена цена: 560.409,60 / 1.517.696,00  динара
Највиша/најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: 1.560.409,60 / 1.517.696,00 динара
Део/ вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема.
Датум доношења одлуке о додели: 5.10.2018.године
Датум закључења уговора: 11.10.2018. године
Основни подаци о извођачу: ГМ „GM „RECIKLAŽA“ d.o.o. 32300 Г. Милановац Брусница
Период важења уговора: до испуњења уговором преузетих обавеза
Више детаља овде

 

Leave a Reply