ПРОДАЈA КОРИСНОГ ОТПАДА

Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац, на основу члана 33 Закона о јавној својини (СЛ.гл. РС бр. 72/2011, 88/2013, 1041/2014) и одлуке Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Пожаревац број 1111-3 од 04.03.2016. године,  објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ КОРИСНОГ ОТПАДА

1.   Предмет продаје:
– Отпадно гвожђе које се састоји од челичних  цеви и цевних  елемената демонтираних  са разних локација топлификационог система у Пожаревцу и остали отпадни материјал од челика. Индексни број  17 04 05
Процењене количине  110 000 kg.
Коначна количина отпадног материјала утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови мерења падају на терет купца.

2. Наведени материјал продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају  попунити понуду за  откуп целокупне количине.

3.   Почетна цена за откуп  понуђеног отпадног материјала износи 16 дин/кg, без ПДВ-а

4.    Право учешћа на конкурсу
Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) као и друге услове предвиђене конкурсном документацијом.
Доказе о испуњености услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
Прво учешћа немају правна лица са којима је уговор раскинут у претходне 3 (три)  године по било ком основу.

5. Критеријум за избор најповољније понуде и Понуђача је највиша укупно понуђена  цена.

6. Са Понуђачем чија je понуда  исправнa и најповољнијa, сачиниће се Уговор o купопродаји у року од 3 (три)  дана од дана отварања понуда.  Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана закључивања уговора

7. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да пре првог преузимања изврши уплату аванса  у висини од 30% укупно понуђеног износа наведеног у понуди.

8. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу: ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Понуда за откуп отпада – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.

9. Рок за достављање понуда је уторак 11.04.2017. године до 1200 сати. Отварање понуда ће се извршити истог дана 11.04.2017. године са почетком у 1230 сати у сали за састанке на IV спрату ЈП „Топлификација“  Трг  Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац.
Понуде које пристигну после назначеног рока у ЈП „Топлификацију“ сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу.

10. Упутство и  Обрасце за сачињавање понуде заинтересовани понуђачи могу добити у ИНФО центру ЈП „Топлификација“  Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац или на сајту www. toplifikacija.rs
Материјал који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 1000 до 1400 сати у магацину ЈП „Топлификација“ Пожаревац у ул. Ђуре Ђаковића бб, код фабрике машина „Морава“ Пожаревац. Обавезна је претходна најава магационерима Горану Јеличићу или  Драгану Ранђићу на телефон 012/ 523-441
Документацију можете преузети овде: Оглас , Понуда , Упутство , Уговор

Leave a Reply