НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног.
Фиксни део чине трошкови ЈП Топлификација, којима она обезбеђује да купци, у сваком моменту, током грејне сезоне могу преузети топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама.
Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.
У објектима колективног становања, расподела утрошене топлотне енергије измерене зонској топлопредајној станици, врши се по кључу који се формира на основу познатих података о грејаним запреминама и површинама.
У породичним стамбеним зградама, утрошена топлотна енергија из зонске топлопредајне станице дели се на основу познатих података о инсталисаним снагама грејних тела.
Купци који желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, потребно је да у своје објекте о свом трошку уграде мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).
За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожаревца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (МРС) које они купују од ЈП Топлификација а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.
Документа која регулишу начин формирања фиксног и варијабилног дела тарифног сиситема су Тарифни систем и Уредба о методологији цене снабдевања купца топлотном енергијом