АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА

Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енергије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током трајања испоруке топлотне енергије (октобар-април/мај) плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње, односно 130 kWh/kW или 15 kWh/m2 за стамбени и 17 kWh/m2 за пословни простор који се обрачунава по површини. 

Потрошња енергије на заједничком мерном уређају прати се током испоруке и по окончању сезонске испоруке (април или мај) обрачунава се укупна измерена потрошња за расподелу. Сви добијени износи потрошње већи од максималне дозвољене која износи по 1700 KWh/kw, односно 180 KWh/m2 за стамбени и 210 KWh/m2 за пословни простор,.сматрају се да су последица прекомерних губитака, грешке у мерењу или неадекватних података у прикљученом конзуму и падају на терет дистрибутера топлотне енергије.

Током летњих месеци (мај/јун-септембар), плаћа се обрачуната разлика између стварно утрошене и аконтативно наплаћене енергије током, расподељена на једнаке месечне рате до почетка наредне грејне сезоне.