Вести

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Снимење и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вреднсоти ЈНМВ 1.2.16/2018.
Можете преузети овдеJNMV 1.2.16 2018 ODLUKA O DODELI

ЈНМВ 1.1.8/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме-по партијама, 1. Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8/2018 по партијама, 1. Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.8-2018-I Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме, JНМВ 1. 1. 8-2018 -I партија -Конкурсна документација.

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга  сервиса и баждарења калориметара. Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.21/2018.
Можете преузети овде  ЈНМВ 1.2.21 2018 Обавештење о закљученом уговору

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 3/76-ТПС ЦАНЕ БАБОВИЋА 1 НА ЧАЧАЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 3/76 – ТПС Цане Бабовић 1 на Чачалици. Набавка је спроведена у отовреном поступку ЈНОП 1.3.11/2018.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.11 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ШУМАДИЈСКА (УГАО СА ЗЕЛЕНГОРСКОМ) И БЕОГРАДСКА ПРЕМА ЂУРЂЕВОЈ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском) и Београдска према Ђурђевој. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2018.
Можете  преузети овде JNOP 1.3.17 – 2018 ODLUKA O DODELI

ЈНМВ 1.2.23Н/2018 Сервис моторне арматуре, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.23Н/2018 Сервис моторне арматуре  донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.23Н 2018 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (Две године), Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац ја за ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (две године) донела Обавештење о обустави поступка који можете преузети овде:JНМВ 2.2.37Н-2018 Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 2.1.16Н/2018 Набавка делова за аутоелектричарске поправке, Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.16Н/2018 Набавка делова за аутоелектричарске поправке је донела Обавештење о обустави поступка који, можете преузети овде: ЈНМВ 2.1.16 Н-2018 Oбавештеље о обустави поступка

Одговор и појашњење ЈНОП 1123/2018: НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Заинтересовано лице у писаном облику поштанском пошиљком, доставило је захтев за појашњењем дана 9. јула 2018. године, заведеном под бројем 4416 дана 9.7.2018. године од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком добара у поступку; ЈНОП 1123/2018В НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100.Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда у прилогу; Odgovor na pojasnjenje

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као  јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.1.16 218 ODLUKA O DODELI