Вести

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА БР. 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 1 по  ЈН 1.1.13/2018 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN-1.1.13-1-Obavestenje-OZakljucenomUgovoru.pdf .

Набавка радова у преговарачком поступку ЈНОП ПП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 21. септембра 2018. године, донета је Одлука о покретању преговарачког поступка јавне набавке радова након спроведеног отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 24. септембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 6469/3 од 24. септембра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140 у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда.
Рок за достављање понуда:                        4. октобар 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда  и преговарање: 4. октобра 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу;
Poziv za dostavljanje ponuda pregovarački postupak
Pregovaracki postupak Konkursna dokumentacija Mose Pijade

УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.19/2018 – Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака.
Можете преузети овде ЈНОП 1.2.19 2018 Појашњење 1

Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈНОП ПП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 21. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени “ нема приспелих понуда“.
Објављујемо обавештње о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној набавци:
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obaveštenje o pokretanju pregovarackog postupka

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ ПО ПАРТИЈАМА – 1. ПАРТИЈА- НАБАВКА ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1   за ЈНМВ , 1.1.10-I/2018 за Набавка ХТЗ опреме по партијама , I Партија: Набавка ХТЗ Опреме и одеће на основу њега извршила измену Позива за подношење понуда,  измену конкурсне документације  и померање рока за подношење и отварање понуда.
Можете преузети овде ISPRAVLJEN POZIV 1.1.10-I-2018 HTZ 1. POJAŠNJENJE JNMV 1.2.15 20181. ИЗМЕЊЕНА 1.1.10-I-2018 HTZ I- PARTIJA КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Copy ЈНМВ 1.1.10-I 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 1343/2015;НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 21. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени “ нема приспелих понуда“.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka

Одлука о додели уговора ЈНОП 1123/2018; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Дана 20. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова у поновном поступку, НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке, понуђачу:
Трацо доо, Београд, Љубе Давидовића 55/6, ПИБ: 100043897, МБ: 07797001, извршење уговора, самостално без подизвођача. Одлука о додели у прилогу: Odluka o dodeli Ugovora Nabavka razmenjivaca

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 20. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени “ нема приспелих понуда“.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka

Одлука о обустави поступка ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 19. септембра 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова ЈНОП 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о обустави поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени,  “нема приспелих понуда“ у предметној јавној набавци односно учесника у поступку јавне набавке радова, по стицању услова поступак ће бити поновљен.
Одлука о обустави поступка у прилогу;
Odluka o obustavi postupka Radovi i TPS Mose Pijade

Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене – Позив за подношење понуда и конкурсна документација

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности, Наруџбеницом ЈНМВ 2.1.7Н2018 -“ Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене“.
Можете преузети овде2.1.7. N 2018 JNMV KONKURSNA DOKUM