Вести

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА- ИЗМЕЊЕНА КОНКУРНС ДОКУМЕНТАЦИЈА

 JП „Топлификација“ Пожаревац је на основу уочених техничких грешака у објављеној конкурсној документацији за ЈНОП 1.2.13/2017- Израда пројекта за грађевинску дозволу станица за подизање притиска,  извршила измену конкурсне документације.
Можете преузети овде 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА пројекат

 

 

Интервенција због цурења у ОШ Доситеј Обрадовић

Због цурења на примарном вреловоду у дворишту школе Доситеј Обрадовић тренутно су без грејања ОШ „Доситеј Обрадовић“, Економска школа и Привредни суд. Очекивани завршетак радова на санацији цевовода је 16.12.2017. до 18 часова.

Набавка добара у преговарачком поступку без објављивања позива; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, Партија III – Набавка арматуре – запорне и остало

Дана 15. новембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 14. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9930/4 од 14. децембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку након објављивања Обавештења о покретању поступка од 15.11.2017. године;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000,
За; Партија
III – Набавка арматуре – запорне и остало
Рок за достављање понуда: 27. децембар 2017. године до 10 сати.
Позив се упућује:ПД Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ:100453514
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 09:30-12 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda pregovaracki postupak bez obj poziva
1112 017 KD u pregovaračkom postupku bez obj poziva Nabavka ventila po partijama Partija 3

ЕЛЕКТРОРАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац  је  потписала Уговор о набавци радова – Електрорадови на одржавању ТПС.  Уговор је потписан по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 1.3.26/2017.
Можете преузети овде 1.3.26 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Санација цевовода у Саве Јовановића

Због санације цевовода у улици Саве Јовановића, без грејања ће, данас, до 18 часова бити корисници на адресама Саве Јовановића од броја 1 до броја 13 и Павла Савића од броја 2 до броја 7.

Набавка добара и услуга: ЈНМВ 113/2017 НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Дана 29. новембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 13. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 10373/3 од 13. децембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
НАБАВКА ДИКТИР СИСТЕМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ОРН: 44615000
Рок за достављање понуда: 26. децембар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 26. децембар 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 09:30-12 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda Nabavka diktir sistema i rezervnih delova
Konkursna dokumentacija Nabavka diktir sistema i rezervnih delova

ЈНМВ 1.2.12Н/2017 Услуге штампања пропагандног материјала-Обавештеље о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.12Н/2017 Услуге штампаља пропагандног материјала,

можете преузети овде:1.2.12n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

ЈНМВ 2.2.31 Н/2017 Сервис опреме видео надзора и противпровалне опреме, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.31Н/2017 Цервис опреме видео надзора и противпровалне опреме, Конкурсну документацијум

Можете преузети овде: JNMV 2.2.31 N /2017  KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Набавка услуга: ЈНМВ Н 1214/2017 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Дана 04.децембра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности-наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 12. децембра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 10517/3 од 12. децембра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000, ЈНМВ Н1214/2017                                                        
Рок за достављање понуда: 21. децембар 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала УЈН и интернет страници  у прилогу:
Poziv za dostavljanje konkursne dokumentacije
JNMV N 1214 2017 Javna nabavka Narudzbnicom Servis razmenjivaca

Обавештење о закљученом уговору: СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА Партија III – Сервис циркулационих пумпи “Sever“

Дана 12. децембра 2017. године по спроведеном поновном поступку јавне набавке по партијама  ЈНМВ ПП 122/2017
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија III – Сервис циркулационих пумпи – Sever
а након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора за;
Партија III – Сервис циркулационих пумпи “Sever“
са понуђачем;
Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78,ПИБ: 106450887 Објављујемо обавештење у прилогу; Obavest o zaklj Ugovoru Cirk Pumpe Partija 3