Рекламације

Све рекламације се могу пријавити на бесплатан број позивног центра ЈП Топлификација: 0800 105 104
У време трајања грејне сезоне број позивног центра је активан 24/7

callcent

Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотна подстаница) може рекламирати купац, односно заступник купаца у зградама са више станова.
Поред квалитета испоручене топлоте такође се може рекламирати:
– обрачун топлотне енергије,
– друге услуге ЈП Топлификација

Рекламације на испостављени рачун или фактуру за испоручену топлотну енергију односно за услуге које се обављају по уговору са купцем прихвата се у писаној форми, у року од 5 дана од пријема рачуна, уз приложен доказ да је купац измирио своје претходне обавезе.
Приговор на испостављени рачун не одлаже плаћање рачуна за неспорни део.
Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне само у времену трајања примедби. Уколико у топлотној подстаници постоје мерни и регулациони уређаји за уредну регулацију и контролу квалитета снабдевања купца топлотном енергијом из којих се може поуздано видети да ли се купцу испоручује у рекламном периоду прописана количина топлотне енергије са прописаним енергетским нивоом уважиће се или одбити примедба купца. Ако не постоји комплетна наведена опрема оправданост рекламације се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.

Ово се примењује под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне, односно да узрок неквалитетног грејања није недостатак на кућним грејним инсталацијама и не важи за кориснике који имају инсталисано сопствено мерило топлотне енергије на основу кога се врши обрачун.
Не прихватају се одбици на рачун неиспоручене топлотне енергије за време које је краће од једног дана.
Рекламације се морају пријавити у току њиховог настанка или трајања, касније позивање на рекламације за већ протекло време се не уважавају.
Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а за које је одговоран дистрибутер, да се сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.
Трошкове дистрибутера проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) сноси сам дистрибутер у случају оправдане рекламације (недовољно снабдевање, сметње на топлотној опреми енергетског субјекта), односно купац у случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми.