О нама

Пун назив: Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац
Седиште: Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Датум оснивања : 17.07.1987. године
Број запослених : 83
Делатност : Производња и дистрибуција толотне енергије
Толотни извор: Термоелектрана Костолоац
Укупан номинални инсталирани капацитет : 125 MW
Годишња испорука топлотне енергије 600 ТЈ
Укупан број подстаница : 145 зонских и 291 индивидуалних
Дужина топловодне мреже : 190 km
Структура тржишта (конзума) : 5,00%  пословни корисници (500) и 95,00% индивидуални (9500)
Матични број : 07351682 
ПИБ : 101971396
Шифра делатности : 3530
Телефон: +381 800 105 104, +381 12 542 785
Факс: +381 12 542 543
Електронска пошта: jpt@toplifikacija.rs
Текући рачун: 160 – 7537 – 66