Набавке 2018

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊА
1.3.32/2018 Отворени поступак МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.05.2018  
1.1.12/2018 Отворени поступак НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.05.2018  
1.2.28/2018 ЈНМВ Услуге ревизије ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.04.2018

Појашњење3
ПРОМЕНА РОКА

Појашњење2

Појашњење1

2.2.23Н/2018 Наруџбеница Услуге ГПС праћење возила КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 20.04.2018 Појашњење1
1.3.4/2018 ЈНМВ Електрорадови на одржавању ТПС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
23.04.2018  
2.2.30Н/2018 ЈНМВ Услуге ангажовања лица за обављање послова Б.З.Р КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
2.2.14/2018 ЈНМВ Превентивно и периодично испитивање радне околине у просторијама КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
1.2.6-I/2018 ЈНМВ Набавка угоститељких услуга Партија I Пословни ручак ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
02.04.2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.3.5/2017. Отворени поступак Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.04.2018 Појашњење2 
Појашњење1
1.3.10/2018 Отворени поступак Машински и грађевински радови на изградњи  ТС  на локацији Мале локације ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2018  Појашњење1
1.3.1/2018 ЈНМВ ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
05.04.2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.3.21/2018 Отворени поступак Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 – Милоша Обилића 36А

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.04.2018 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
Појашњење1
1.2.12/2018 ЈНМВ Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.03.2018

Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

Обав. о промени рока

Појашњење1

1.1.17/2018 ЈНМВ Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.02.2018

Обав. о промени рока
Одлука о додели уговора

1.2.6/2018 ЈНМВ Угоститељске услуге по партијама, II Партија-Прослава славе, Позив и конкурсна документација ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
Појашњење1
1.1.10-2/2018 ЈНМВ Набавка ХТЗ опреме, II Партија, Набавка службене одеће и обуће ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
12.03.2018 Одлука о додели уговора
1.1.4/2018 Отворени поступак Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС) ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2018 Одлука о додели уговора
1.1.9-2/2018 ЈНМВ Набавка пословног софтвера Ms Office  и другох софтвера, у поновљеном поступку ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.03.2018

Одлука о додели уговора1.1.9-2 2018
Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

1.2.12/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива Израда пројекта за грађевинску дозволу станице  за подизање притиска     Одлука о обустави
1.3.31/2018 Отворени поступак ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.03.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
1.2.10/2018 Преговарачки поступак без објављивања позива Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Apolo

Обавештење о покретању поступка

  Одлука о додели уговора
2.1.14Н/2018 ЈНМВ Набавку поштанских сандучића ,донела одлуку о покретању

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
1.1.9/2018 ЈНМВ Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20.02.2018 Одлука о обустави
2.2.28Н/2018 Наруџбеница Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.02.2018 Обавештење о зак. уговора
1.2.24/2018 ЈНМВ КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
 
Појашњење1
2.1.15Н/2018 Наруџбеница Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остале опреме

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29.01.2018 Обавештење о зак. уговора
2.2.39Н/2018 Наруџбеница Вулканизерске услуге за потребе возног парка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.01.2018 Обавештење о зак. уговора
1.1.18/2018 Отворени поступак Набавка електричне енергије

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

19.02.2018 Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

Појашњење1
2.2.41Н/2018 Наруџбеница Услуге интернета и повезивање удаљених локација Хостинг (Воип)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.02.2018 Обавештење о зак. уговору
2.2.40Н/2018 Наруџбеница Услуге прања возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.01.2018 Обавештење о зак. уговору
2.1.23Н/2018 Наруџбеница Набавка за бифе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

23.01.2018 Обавештење о зак. уговору