Набавке 2018

РБ

ТИП ЈН

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОКУМЕНТ

РОК

ОБАВЕШТЕЊА
2.2.34Н/2018НаруџбеницаСервис опреме и каблова телекомуникацијеJНМВ 2.2.34-Н 2018 Конкурсна документација02.07.2018 
2.2.43Н/2018НаруџбеницаСервис аутоматике и опремеЈНМВ 2.2.43.Н-2018 Сервис аутоматике и опреме-Конкурсна документација. 29.06.2018 
1.1.23/2018Отворени поступакНАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛАПозив за подношење понуда
Kонкурсна документација
25.06.2018 
1.2.21/2018ЈНМВСервис и баждарење калориметараЈНМВ 1.2.21-2018 Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.21 2018 Kонкурсна документација29.06.2018 
1.1.16/2018ЈНМВ
Набавка опреме за мерење и управљање у ТПСЈНМВ 1 1 16 -2018 Позив за подношење понуда, JНМВ 1 1 16 2018 Конкурсна документација28.06.2018. 
1.2.23/2018НаруџбеницаСервис моторне арматуреЈНМВ 1.2.23. Н 2018 Конкурсна документација27.06.2018 
1.3.3/2018Отворени поступакМОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТСПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
 24.07.2018 
2.1.24Н/2018НаруџбеницаСофтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-трогодишњи уговор.ЈНМВ 2.1.24. Н 2018 Конкурсна документација22.06.2018 
1.3.17/2018Отворени поступакМАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ ШУМАДИЈСКА (угао са Зеленгорском улицом) И БЕОГРАДСКА ПРЕМА ЂУРЂЕВОЈПозив за достављање понуда
Конкурсна документација
09.07.2018 
2.1.1Н/2018НаруџбеницаНабавка клима уређаја
Обавештење о закљученом уговору.
Конкурсна документација
13.06.2018 
2.2.46Н/2018НаруџбеницаУслуге одржавања лиценци антивирусног и др. софтвера
Конкурсна документација12.06.2018 2.2.46N 2018 Обавештење о закљученом уговору
1.2.8/2018ЈНМВУслуге физичко техничког обезбеђења ЈПТПозив за достављање документације1.2.8-2018 Физичко техничко обезбеђење објеката ЈПТ1.2.8-2018 ЈНМВ- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Појашњење 1
13.06.2018 ЈНМВ 1.2.8-2018 Oдлука о додели уговора
1.3.11/2018Отворени поступакМАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 3/76 – ТПС ЦАНЕ БАБАОВИЋ НА ЧАЧАЛИЦИ
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
03.07.2018. JНОП 1.3.11- 2018 ИЗМЕЊЕНА KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.2.20/2018ЈНМВУСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРАOбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.06.2018 
2.2.26Н/2018НаруџбеницаПериодични преглед и сервис опреме ПП заштите по партијама, Партија 1.-Услуге техничког обезбеђења2.2.26. Н 2018 Конкурсна документација06.06.2018 2.2.26-Н 2018 Oбавештеље о закљученом уговору.
1.3.34/2018Отворени поступакМАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКАПозив за подношење понуда
конкурсна документација
 20.06.2018. 
2.2.18/2018НаруџбеницаИспитивање и сервис инсталација и опреме стабилних система дојаве пожарa2.2.18. Н 2018  Конкурсна дкуемнтација28.05.2018. 2.2.18n 2018 Oбавештење о закљученом уговору
1.3.2/2018Отворени поступакНАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, ОРН: 45231100 Партија-I Набавка маш. и грађ. радова на замени примарне мреже БеоградскаЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација
19.06.2018. Појашњење1
2.1.2-II-Н/2018НаруџбеницаНабавка ситног потрошног материјала (Поновљени поступак)

2.1.2.-II -Н- 2018 Конкурсна документација (Поновљени поступак)

15.05.2018 2.1.2-II Н- 2018 Oбавештење о закљученом уговру.
1.2.7/2018ЈНМВУслуге осигурања имовине и запослених

1.2.7-2018-Позив за подношење понуда, 1.2.7-2018 Конкурсна документација

 15.05.2018. Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора.
1.1.7/2108ЈНМВНабавка канцеларијског потрошног материјала-по партијама, 1.Партија-Канцеларијски материјал.

POZIV 1.1.7-I-2018-Kancelarijski materijal, ЈНМВ 1 1 7-I 2018 Конкурсна документација

11.05.2018

 1.1.7-I/2018 Одлука о додели уговора

1.1.7-I-2018 Обавештење о закљученом уговору

2.1.2Н/2018НаруџбеницаНабавка ситног потрошног материјала

2.1.2. Н 2018 Конкурсна документација

08.05.2018 2.1.2Н-2018 Oбавештеље о обустави поступка
1.2.15/2018ЈНМВГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И ОНОСА У КАТАСТАР

Позив за достављање понуда ЈНМВ 1.2.15 2018
ЈНМВ 1.2.15 2018 ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ – КОНКУРСНА ДОК.

14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору
ЈНМВ 1.2.15 2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
 

1. ПОЈАШЊЕЊЕ ЈНМВ 1.2.15 2018
1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА JNMV 1.2.15 2018

ЈНМВ 1.2.15 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

1.1.12/2018Отворени поступакНАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

26.04.2018

Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
Појашњење1

1.3.7/2018Отворени поступакНАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА – Партија I – Монтажа цевовода на локацији VI Личка

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29.05.2018Oбавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
2.2.9Н/2018НаруџбеницаСЕРВИС ВИЉУШКАРА РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ

2.2.9. N 2018 JNMV KONKURSNA DOKUM

08.05.2018. ЈНМВ 2.2.9Н-2018 Обавештење о обустави поступка
2.1.21/2018НаруџбеницаНАБАВКА БАКАРНИХ ЦЕВИ И ФИТИНГА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

08.05.2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.3.2/2018Отворени поступакНАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
24.05.2018ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
1.3.32/2018Отворени поступакМАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
08.05.2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.1.11/2018Отворени поступакНАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛАЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
17.05.2018Oбавештење о закљученом уговору
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.2.28/2018ЈНМВУслуге ревизијеИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
25.04.2018

Oбавештење о закљученом уговору
Појашњење3

ПРОМЕНА РОКА

Појашњење2

Појашњење1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈНМВ 1.2.28 2018

2.2.23Н/2018НаруџбеницаУслуге ГПС праћење возилаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА20.04.2018

Појашњење1

JNMV 2.2.23n 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJ. UGOVORU.

1.3.4/2018ЈНМВЕлектрорадови на одржавању ТПСЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
23.04.2018

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈНМВ 1.3.4 2018
обавештење о закљученом уговору

 

2.2.30Н/2018ЈНМВУслуге ангажовања лица за обављање послова Б.З.РКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА23.03.2018Обавештеље о зак. уговора
2.2.14/2018ЈНМВПревентивно и периодично испитивање радне околине у просторијамаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА23.03.2018Обавештеље о зак. уговора
1.2.6-I/2018 ЈНМВНабавка угоститељких услуга Партија I Пословни ручакИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
02.04.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Oбавештење о закљученом уговору

1.3.5/2017.Отворени поступакМашински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површинаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.04.2018Обавештеље о зак. уговора
Појашњење2
 

Појашњење1
JNOP 1.3.5 2018 ODLUKA O DODELI
ЈНОП 1.3.5 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1.3.10/2018Отворени поступакМашински и грађевински радови на изградњи  ТС  на локацији Мале локацијеЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
13.04.2018Појашњење1
ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.10 2018
ЈНОП 1.3.10 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1.3.1/2018ЈНМВХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ- МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
05.04.2018Обавештеље о зак. уговора
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
1.3.21/2018Отворени поступакМашински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 – Милоша Обилића 36А

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.04.2018

Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о додели
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ
Појашњење1

1.2.12/2018ЈНМВИзрада пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притискаИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.03.2018

Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

Обав. о промени рока

Појашњење1

1.1.17/2018ЈНМВНабавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТСЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
21.02.2018

Обав. о промени рока
Одлука о додели уговора

1.2.6/2018ЈНМВУгоститељске услуге по партијама, II Партија-Прослава славе, Позив и конкурсна документацијаЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.03.2018Обавештеље о зак. уговора
Појашњење1
1.1.10-2/2018ЈНМВНабавка ХТЗ опреме, II Партија, Набавка службене одеће и обућеЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
12.03.2018

Одлука о додели уговора
ЈНМВ 1.1.10-II-2018 Набавка службене одеће и обуће- Обавештење о закљученом уговору

1.1.4/2018Отворени поступакНабавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
30.03.2018Одлука о додели уговораJNOP 1.1.4 2018
Obavestenje O Zakljucenom Ugovora
1.1.9-2/2018ЈНМВНабавка пословног софтвера Ms Office  и другох софтвера, у поновљеном поступкуЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
16.03.2018

Одлука о додели уговора1.1.9-2 2018
Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

1.2.12/2018 Преговарачки поступак без објављивања позиваИзрада пројекта за грађевинску дозволу станице  за подизање притиска  Одлука о обустави
1.3.31/2018Отворени поступакГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.03.2018Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
1.2.10/2018Преговарачки поступак без објављивања позиваУслуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Apolo

Обавештење о покретању поступка

 Одлука о додели уговора
2.1.14Н/2018ЈНМВНабавку поштанских сандучића ,донела одлуку о покретању

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.02.2018Обавештеље о зак. уговора
1.1.9/2018ЈНМВНабавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20.02.2018Одлука о обустави
2.2.28Н/2018НаруџбеницаУслуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.02.2018Обавештење о зак. уговора
1.2.24/2018ЈНМВКОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА

ЈАВНИ ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.02.2018Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора
 

Појашњење1
2.1.15Н/2018НаруџбеницаНабавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остале опреме

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

29.01.2018Обавештење о зак. уговора
2.2.39Н/2018НаруџбеницаВулканизерске услуге за потребе возног парка

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.01.2018Обавештење о зак. уговора
1.1.18/2018Отворени поступакНабавка електричне енергије

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

19.02.2018Обавештеље о зак. уговора
Одлука о додели уговора

Појашњење1
2.2.41Н/2018НаруџбеницаУслуге интернета и повезивање удаљених локација Хостинг (Воип)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

01.02.2018Обавештење о зак. уговору
2.2.40Н/2018НаруџбеницаУслуге прања возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31.01.2018Обавештење о зак. уговору
2.1.23Н/2018НаруџбеницаНабавка за бифе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

23.01.2018Обавештење о зак. уговору