УСЛУГЕ СРЕЂИВАЊА АРХИВКСЕ ГРАЂЕ – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о измени уговора потписаног по ЈНМВ 2.2.8н/2017,  набавка услуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјала (архивирање).
Можете преузети овде JNOP 2.2.8n 2017 OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci

 

 

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 7 по  ЈН 1.1.13/2017-2 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN 1.1.13-7 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Одлука о додели Уговора ЈНОП 111/2018; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 22. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: Welding Zr, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, ПИБ: 102658445, извршење уговора самостално и без подизвођача.
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Nabavka celicnih cevi

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКА – ПОЗИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –“ Машински и грађевински радови на изградњи прикључног топловода ТПС Кучевачка. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.34/2018.
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.34 JNOP 1.3.34 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга  – Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вреднсоти ЈНМВ 1.2.15/2018.
Можете презети овде ЈНМВ 1.2.15 2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по спроведеној јавној набавци мале вредности ЈНМВ 1.3.4/2018 Електро радови на изградњи ТПС.
Можете преузети овде1.3.4. 2018 обавештење о закљученом уговору

Обавештење о потписаном Уговору, ЈНОП 1112/2018; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000

Дана 15. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара: НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ, ОРН: 44163000, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
Мис систем доо, Ченеј, Међународни пут 83, ПИБ: 100453514,
самостално извршење уговора. Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavest o zaklj Ugovora Nabavka armature

Набавка радова ЈНОП ПП 132/2018: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, ОРН: 45231100 Партија-I Набавка маш. и грађ. радова на замени примарне мреже Београдска

Дана 10. маја 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку по партијама од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 18. маја 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2783/3 од 18. маја 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП ПП 132/2018
НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС,
ОРН: 45231100
Партија
I Набавка маш. и грађ. радова на замени примарне мреже Београдска
Рок за достављање понуда: 19. јун 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       19. јун 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
132 2018 JNOP PP Poziv za dostavljenje ponuda Beogradska Partija 1
132 2018 JNOP PP Konkursna dokumentacija Beogradska Partija 1

ЈНМВ 1.2.7/2018 Услуге осигурања имовине и запослених ЈПТ-Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2018 Услуга осигурања имовине и запослених донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде: 1.2.7-2018 Одлука о додели уговра

Одговор и појашњење: ЈНОП 137/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА, Партија I Монтажа цевовода на локацији VI, ОРН: 45232140

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 14. мај 2018. године, заведеном под бројем 2880 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком; Јавна набавка добара: ЈНОП 137/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА МОНТАЖИ ЦЕВОВОДА ПО ПАРТИЈАМА Партија I-Монтажа цевовода на локацији VI Личка, ОРН: 45232140.
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу без измене рока за достављање понуда
у прилогу; Odgovor i pojasnjenje