НАБАВКА И ДОГРАДЊА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по ЈНМВ 1.1.11/2017, за  предметну јавну набавку добара  “Набавка и доградња мерила топлотне енергије, водомера и комуникацијског модула.
Можете преузети овде JN 1.1.11 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Додатно појашњење; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

Заинтересовано лице у писаном облику електронском поштом доставило је захтев за појашњењем дана 12. октобра 2017. године, заведеном под бројем 8677 од стране Наручиоца у вези са предметном јавном набавком;
Јавна набавка услуга:         СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА ОРН: 50530000
Партија
I             Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II            Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III           Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV          Сервис циркулационих пумпи – Imp
Поступајући по достављеном захтеву комисија, објављује додатне информације, појашњење истих у прилогу;Odgovor и pojasnjenje

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за очитавање калориметара. 
Набавка је спроведена  као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.22/2017.
Можете преузети овде1.2.22 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Набавка услуга; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

Дана 06. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара по партијама мале вредности – од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 10. октобра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8389/3 од 10. октобра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА
ОРН: 50530000
Партија
I      Сервис циркулационих пумпи – Wilo
Партија
II    Сервис циркулационих пумпи – Grundfos
Партија
III  Сервис циркулационих пумпи – Sever
Партија
IV   Сервис циркулационих пумпи – Imp
Рок за достављање понуда: 24. октобар 2017. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда: 24. октобра 2017. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда Сервис пумпи по партијама
122 2017 ЈНМВ ПП  Конкурсна документација Сервис пумпи по партијама

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за израду елабората о провременој регулацији саобраћаја док трају радови. Набавка је спроведена ради закључења Уговора- Наруџбенице по ЈН МВ 2.2.21Н/2017.
Можете преузети овде 2.2.21N 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Набавка услуга; ПРЕВОЗ МАТЕРИЈАЛА ИЗ МАГАЦИНА НА ЛОКАЦИЈУ

Дана 04. октобра 2017. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности-наруџбеницом од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом ЈН.
Дана 06. октобра 2017. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 8236/3 од 06. октобра 2017. године и Конкурснe документацијe у предметном поступку;
Превоз материјала из магацина на локацију
ОРН: 60180000
Рок за достављање понуда: 17. октобра 2017. године до 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, са портала ЈН и интернет страници  у прилогу:
Позив за достављање понуда превоз материјала221 2017 JNMV Конкурсна документација Превоз материјала

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о измени уговора  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП 1.1.4/2017 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде ISPRAVLJENA JNOP 1.1.4 2017 OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(2)

 

Измена конкурсне документације; НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000 за; Партија II Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање Партија III Набавка арматуре – запорне и остало

Комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца извршила је измену и допуну конкурсне документације у поновном поступку јавне набавке по партијама и исту објављује у складу са Чланом 63. Став 1. ЗЈН.
Рок за достављање понуда и отварање остају непромењени:
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (ДАТУМ И ВРЕМЕ) :
17. октобар 2017. године, до 9 сати
ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА (ДАТУМ И ВРЕМЕ):
17. октобар 2017. године   у 10 сати
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ ОРН: 44163000
Партија
II – Набавка арматуре – сигурносне и арматуре за одваздушивање
Партија
III – Набавка арматуре – запорне и остало
Измењена и допуњена конкурна документација у прилогу: Број: 1112 2017 Izmenjena KD u ponovnom postupku Nabavka ventila po partijama

ЈНМВ 2.2.23Н/2017 УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела обавештење о залљученом уговору за ЈНМВ 2.2.23Н/2017-Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду,

МОжете преузети овде:2.2.32n 2017 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

ЈНМВ 2.1.9Н/2017 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.9н/2017 Набавка канцеларијског материјала-Конкурсна документација

Можете преузети овде:2.1.9. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUM